Author Details

Khalaf, Osamah Ibrahim, Dr. Osamah Ibrahim Khalaf, College of Information Engineering, AI-Nahrain University, Baghdad, Iraq; usama.ibrahem@coie-nahrain.edu.iq, Iraq