Author Details

Vashchilina, Elena, Department of Applied Information Systems, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine